Опубликовано

Ағылшын тіліндегі негізгі бұрыс етістіктердің тізімі

*V (Verb) – етістік.

 

V1 – етістіктің бірінші (бастапқы) формасы V2 – етістіктің екінші формасы  V3 – етістіктің   үшінші формасы Етістіктердің аудармасы
Be Was (were) Been Болу, болып табылу
Become Became Become Болу 
Begin Began Begun Бастау
Break Brake Broken Сындыру
Bring Brought Brought Әкелу
Build Built Built Құру, салу
Buy Bought Bought Сатып алу
Catch Caught Caught Ұстап алу
Choose Chose Chosen Таңдау
Come Came Come Келу
Cost Cost Cost Тұру (ақшалай бағасы туралы)
Cut Cut Cut Кесу  
Do Did Done Істеу, орындау
Draw Drew Drawn Тарту, сурет салу
Drink Drank Drunk Ішу
Drive Drove Driven Машина жүргізу
Eat Ate Eaten Жеу, тамақтану
Fall Fell Fallen Құлау
Feed Fed Fed Тамақтандыру
Feel Felt Felt Сезу
Find Found Found Табу
Fly Flew Flown Ұщу
Forget Forgot Forgotten Ұмыту
Forgive Forgave Forgiven Кешіру
Get Got Gotten Алу
Give Gave Given Беру, сыйлау
Go Went Gone Бару, жөнелу
Grow Grew Grown Өсу
Have Had Had Бар болу, ие болу
Hear Heard Heard Есіту
Hide Hid Hidden Тығып қою
Hold Held Held Ұстау
Keep Kept Kept Сақтау  
Know                          Knew Known Білу
Lead Led Led Жетелеу
Learn Learnt Learnt Оқу
Leave Left Left Қалдыру
Let Let Let Рұқсат ету  
Lose Lost Lost Жоғалту
Make Made Made Жасау
Meet Met Met Кездесу
Pay Paid Paid Төлеу
Put Put Put Салу, қою
Read Read Read Оқу
Ring Rang Rung Қоңырау соғу  
Rise Rose Risen Көтерілу
Run Ran Run Жүгіру
Say Said Said Айту
See Saw Seen Көру
Sell Sold Sold Сату
Send Sent Sent Жіберу
Shave Shaved Shaved Қырыну
Shine Shone Shone Жарқырау
Sing Sang Sung Ән айту
Sit Sat Sat Отыру
Sleep Slept Slept Ұйықтау
Speak Spoke Spoken Айту, сөйлеу
Spend Spent Spent жұмсау, өткізу (уақыт)
Stand Stood Stood Тұру
Swim Swam Swum Жүзу
Take Took Taken Алу
Teach Taught Taught Оқыту
Tell Told told Айту
Think Thought Thought Ойлау
Throw Threw Thrown Лақтыру, тастау
Understand Understood Understood Түсіну
Wake Woke Woken Ояну, ояту
Wear Wore Worn Қию
Write Wrote Written Жазу

 

120 547

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *